Auksjonsbetingelser 

 

Vilkår
Kjøper gis anledning til å besiktige de utbutte gjenstandene under utstillingen før auksjonen og da gjøre seg kjent med gjenstandenes tilstand. Vårt firma har søkt å gi så riktige opplysninger som mulig, men tar forbehold om mulige feil og utelatelser. Etter hammerslaget blir reklamasjon ikke godtatt. Den som byr for andre stiller seg som selvskyldnerkausjonist for budet med tillegg. Gjenstandene selges i den stand de befinner seg ved tilslaget og beror fra da av for kjøpers regning og risiko. Nestbydende plikter å vedstå sitt bud som om det er høystbydende. Hvis noen deler av auksjonsbetingelsene ikke oppfylles av kjøper, kan det kjøpte selges til dekning av de oppståtte omkostninger. I tvilstilfeller må kjøper svare for Bergen Tingrett.

Omkostninger
På tilslagssummen kommer 20 % salær som inkluderer salær, 5 % Kunstavgift og merverdiavgift av salæret.

Vurderingspriser
Prisene i katalogen er ment som veiledende. De endelige tilslagssummer kan derfor bli både lavere og høyere.

Bud under minstepris
Auksjonarius kan ta imot bud med forbehold om selgers godkjennelse dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen. Bud med forbehold er bindende, men gir ingen rettighet for budgiver. Vårt firma forbeholder seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris etter auksjonen.

Betaling og henting
De kjøpte gjenstander må betales innen 2 dager etter hammerslaget. Forblir en gjenstand uavhentet etter dette, kan gjenstanden sendes til dertil egnet oppbevaringslager for kjøpers regning og risiko.